Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών -Ιστορία-Αρχαία Ελληνική Γραμματεία-Λογοτεχνία

Στέφανος Μπαλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 456-464

How to cite

top

Στέφανος Μπαλής. "Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών -Ιστορία-Αρχαία Ελληνική Γραμματεία-Λογοτεχνία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 456-464. <http://eudml.org/doc/236049>.

@article{ΣτέφανοςΜπαλής2003,
author = {Στέφανος Μπαλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {456-464},
title = {Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών -Ιστορία-Αρχαία Ελληνική Γραμματεία-Λογοτεχνία},
url = {http://eudml.org/doc/236049},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Μπαλής
TI - Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών -Ιστορία-Αρχαία Ελληνική Γραμματεία-Λογοτεχνία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 456
EP - 464
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236049
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.