Οι αξιοσημείωτοι πολλαπλασιασμοί (αξιοσημείωτες ταυτότητες) ιστορική-ερευνητική προσέγγιση.

Γεώργιος Κουτσοδήμας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 214-223

How to cite

top

Γεώργιος Κουτσοδήμας. "Οι αξιοσημείωτοι πολλαπλασιασμοί (αξιοσημείωτες ταυτότητες) ιστορική-ερευνητική προσέγγιση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 214-223. <http://eudml.org/doc/236050>.

@article{ΓεώργιοςΚουτσοδήμας2002,
author = {Γεώργιος Κουτσοδήμας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {214-223},
title = {Οι αξιοσημείωτοι πολλαπλασιασμοί (αξιοσημείωτες ταυτότητες) ιστορική-ερευνητική προσέγγιση.},
url = {http://eudml.org/doc/236050},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Κουτσοδήμας
TI - Οι αξιοσημείωτοι πολλαπλασιασμοί (αξιοσημείωτες ταυτότητες) ιστορική-ερευνητική προσέγγιση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 214
EP - 223
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236050
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.