Τα αναλ. προγράμματα στη Μ. Εκπ/ση (Ενόραση και φορμαλισμός).

Π. Μαρουσάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 71-77

How to cite

top

Π. Μαρουσάκης. "Τα αναλ. προγράμματα στη Μ. Εκπ/ση (Ενόραση και φορμαλισμός).." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 71-77. <http://eudml.org/doc/236054>.

@article{Π1983,
author = {Π. Μαρουσάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {71-77},
title = {Τα αναλ. προγράμματα στη Μ. Εκπ/ση (Ενόραση και φορμαλισμός).},
url = {http://eudml.org/doc/236054},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Π. Μαρουσάκης
TI - Τα αναλ. προγράμματα στη Μ. Εκπ/ση (Ενόραση και φορμαλισμός).
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 71
EP - 77
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236054
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.