Προβληματισμοί γύρω από την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθηματικών

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 597-608

How to cite

top

"Προβληματισμοί γύρω από την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 597-608. <http://eudml.org/doc/236061>.

@article{Unknown2001,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {597-608},
title = {Προβληματισμοί γύρω από την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236061},
year = {2001},
}

TY - JOUR
TI - Προβληματισμοί γύρω από την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 597
EP - 608
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236061
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.