Οργάνωση της διδακτικής εργασίας των μαθηματικών, διδακτική πράξη.

Δημήτρης Χριστόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 496-502

How to cite

top

Δημήτρης Χριστόπουλος. "Οργάνωση της διδακτικής εργασίας των μαθηματικών, διδακτική πράξη.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 496-502. <http://eudml.org/doc/236062>.

@article{ΔημήτρηςΧριστόπουλος1993,
author = {Δημήτρης Χριστόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {496-502},
title = {Οργάνωση της διδακτικής εργασίας των μαθηματικών, διδακτική πράξη.},
url = {http://eudml.org/doc/236062},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Χριστόπουλος
TI - Οργάνωση της διδακτικής εργασίας των μαθηματικών, διδακτική πράξη.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 496
EP - 502
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236062
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.