Η νέα διάσταση της εκπαιδευτικής μαθηματικής σκέψης

Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα; Β. Δρακόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 235-242

How to cite

top

Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα, and Β. Δρακόπουλος. "Η νέα διάσταση της εκπαιδευτικής μαθηματικής σκέψης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 235-242. <http://eudml.org/doc/236067>.

@article{Λ1997,
author = {Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα, Β. Δρακόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {235-242},
title = {Η νέα διάσταση της εκπαιδευτικής μαθηματικής σκέψης},
url = {http://eudml.org/doc/236067},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα
AU - Β. Δρακόπουλος
TI - Η νέα διάσταση της εκπαιδευτικής μαθηματικής σκέψης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 235
EP - 242
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236067
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.