Οι μαθηματικές δραστηριότητες ως συνεισφορά για την άρση της αριθμοφοβίας

Ιωάννης Μαντάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 108-122

How to cite

top

Ιωάννης Μαντάς. "Οι μαθηματικές δραστηριότητες ως συνεισφορά για την άρση της αριθμοφοβίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 108-122. <http://eudml.org/doc/236068>.

@article{ΙωάννηςΜαντάς2001,
author = {Ιωάννης Μαντάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {108-122},
title = {Οι μαθηματικές δραστηριότητες ως συνεισφορά για την άρση της αριθμοφοβίας},
url = {http://eudml.org/doc/236068},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Μαντάς
TI - Οι μαθηματικές δραστηριότητες ως συνεισφορά για την άρση της αριθμοφοβίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 108
EP - 122
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236068
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.