Παράδοση μαθήματος μέσω του παγκοσμίου πληροφοριακού ιστού

Δημήτρης Ζέρβας; Αθανάσιος Μαλαφέκας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 135-142

How to cite

top

Δημήτρης Ζέρβας, and Αθανάσιος Μαλαφέκας. "Παράδοση μαθήματος μέσω του παγκοσμίου πληροφοριακού ιστού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 135-142. <http://eudml.org/doc/236069>.

@article{ΔημήτρηςΖέρβας1998,
author = {Δημήτρης Ζέρβας, Αθανάσιος Μαλαφέκας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {135-142},
title = {Παράδοση μαθήματος μέσω του παγκοσμίου πληροφοριακού ιστού},
url = {http://eudml.org/doc/236069},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Ζέρβας
AU - Αθανάσιος Μαλαφέκας
TI - Παράδοση μαθήματος μέσω του παγκοσμίου πληροφοριακού ιστού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 135
EP - 142
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236069
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.