Μαθηματικά Μοντέλα της οπτικής μας αντίληψης. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων

Στέφανος Κεΐσογλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 224-233

How to cite

top

Στέφανος Κεΐσογλου. "Μαθηματικά Μοντέλα της οπτικής μας αντίληψης. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 224-233. <http://eudml.org/doc/236071>.

@article{ΣτέφανοςΚεΐσογλου2005,
author = {Στέφανος Κεΐσογλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {224-233},
title = {Μαθηματικά Μοντέλα της οπτικής μας αντίληψης. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων},
url = {http://eudml.org/doc/236071},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Κεΐσογλου
TI - Μαθηματικά Μοντέλα της οπτικής μας αντίληψης. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 224
EP - 233
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236071
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.