Γένεση και Εξέλιξη της Αντίληψης του αριθμού στα παιδιά - προαγωγή της με τις σύγχρονες μεθόδους

Μάνος Κων/νος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 129-137

How to cite

top

Μάνος Κων/νος. "Γένεση και Εξέλιξη της Αντίληψης του αριθμού στα παιδιά - προαγωγή της με τις σύγχρονες μεθόδους." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 129-137. <http://eudml.org/doc/236072>.

@article{ΜάνοςΚων1999,
author = {Μάνος Κων/νος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {129-137},
title = {Γένεση και Εξέλιξη της Αντίληψης του αριθμού στα παιδιά - προαγωγή της με τις σύγχρονες μεθόδους},
url = {http://eudml.org/doc/236072},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Μάνος Κων/νος
TI - Γένεση και Εξέλιξη της Αντίληψης του αριθμού στα παιδιά - προαγωγή της με τις σύγχρονες μεθόδους
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 129
EP - 137
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236072
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.