Χρήση άτυπων γνώσεων ως διδακτικό πλαίσιο στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μια πρώτη τάξη τσιγγανοπαίδων

Χαρούλα Σταθοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 54-63

How to cite

top

Χαρούλα Σταθοπούλου. "Χρήση άτυπων γνώσεων ως διδακτικό πλαίσιο στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μια πρώτη τάξη τσιγγανοπαίδων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 54-63. <http://eudml.org/doc/236073>.

@article{ΧαρούλαΣταθοπούλου2001,
author = {Χαρούλα Σταθοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {54-63},
title = {Χρήση άτυπων γνώσεων ως διδακτικό πλαίσιο στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μια πρώτη τάξη τσιγγανοπαίδων},
url = {http://eudml.org/doc/236073},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Χαρούλα Σταθοπούλου
TI - Χρήση άτυπων γνώσεων ως διδακτικό πλαίσιο στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μια πρώτη τάξη τσιγγανοπαίδων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 54
EP - 63
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236073
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.