Σκέψεις και συμπεράσματα από ένα πείραμα σχετικά με την εισαγωγή των σχέσεων και συναρτήσεων στο γυμνάσιο

Τ. Πατρώνης; Μ. Μανιδάκη; Παν. Κυράνας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 291-301

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, Μ. Μανιδάκη, and Παν. Κυράνας. "Σκέψεις και συμπεράσματα από ένα πείραμα σχετικά με την εισαγωγή των σχέσεων και συναρτήσεων στο γυμνάσιο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 291-301. <http://eudml.org/doc/236075>.

@article{Τ1987,
author = {Τ. Πατρώνης, Μ. Μανιδάκη, Παν. Κυράνας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {291-301},
title = {Σκέψεις και συμπεράσματα από ένα πείραμα σχετικά με την εισαγωγή των σχέσεων και συναρτήσεων στο γυμνάσιο},
url = {http://eudml.org/doc/236075},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Μ. Μανιδάκη
AU - Παν. Κυράνας
TI - Σκέψεις και συμπεράσματα από ένα πείραμα σχετικά με την εισαγωγή των σχέσεων και συναρτήσεων στο γυμνάσιο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 291
EP - 301
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236075
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.