Στάσεις και αντιλήψεις του μαθητή και του περιβάλλοντός του για τα Μαθηματικά καθώς και η σχέση τους με την επίδοση.

Χρύσα Σοφιανοπούλου; Κώστας Μπασμπάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 519-528

How to cite

top

Χρύσα Σοφιανοπούλου, and Κώστας Μπασμπάς. "Στάσεις και αντιλήψεις του μαθητή και του περιβάλλοντός του για τα Μαθηματικά καθώς και η σχέση τους με την επίδοση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 519-528. <http://eudml.org/doc/236077>.

@article{ΧρύσαΣοφιανοπούλου2003,
author = {Χρύσα Σοφιανοπούλου, Κώστας Μπασμπάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {519-528},
title = {Στάσεις και αντιλήψεις του μαθητή και του περιβάλλοντός του για τα Μαθηματικά καθώς και η σχέση τους με την επίδοση.},
url = {http://eudml.org/doc/236077},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Χρύσα Σοφιανοπούλου
AU - Κώστας Μπασμπάς
TI - Στάσεις και αντιλήψεις του μαθητή και του περιβάλλοντός του για τα Μαθηματικά καθώς και η σχέση τους με την επίδοση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 519
EP - 528
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236077
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.