Μαθηματικά και Παιδαγωγική: Συμπληρωματικοί ρόλοι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Γεώργιος Τρούλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 174-182

How to cite

top

Γεώργιος Τρούλης. "Μαθηματικά και Παιδαγωγική: Συμπληρωματικοί ρόλοι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 174-182. <http://eudml.org/doc/236078>.

@article{ΓεώργιοςΤρούλης1995,
author = {Γεώργιος Τρούλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {174-182},
title = {Μαθηματικά και Παιδαγωγική: Συμπληρωματικοί ρόλοι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών},
url = {http://eudml.org/doc/236078},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Τρούλης
TI - Μαθηματικά και Παιδαγωγική: Συμπληρωματικοί ρόλοι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 174
EP - 182
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236078
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.