Θεωρία κατηγοριών και σύγχρονη σκέψη

Δημήτρης Γαβαλάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 292-301

How to cite

top

Δημήτρης Γαβαλάς. "Θεωρία κατηγοριών και σύγχρονη σκέψη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 292-301. <http://eudml.org/doc/236079>.

@article{ΔημήτρηςΓαβαλάς2000,
author = {Δημήτρης Γαβαλάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {292-301},
title = {Θεωρία κατηγοριών και σύγχρονη σκέψη},
url = {http://eudml.org/doc/236079},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Γαβαλάς
TI - Θεωρία κατηγοριών και σύγχρονη σκέψη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 292
EP - 301
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236079
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.