Η Διδασκαλία των αρνητικών αριθμών και των πράξεων μεταξύ ρητών στη Β΄ Γυμνασίου

Δέσποινα Ρηνιού

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 699-701

How to cite

top

Δέσποινα Ρηνιού. "Η Διδασκαλία των αρνητικών αριθμών και των πράξεων μεταξύ ρητών στη Β΄ Γυμνασίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 699-701. <http://eudml.org/doc/236080>.

@article{ΔέσποιναΡηνιού2004,
author = {Δέσποινα Ρηνιού},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {699-701},
title = {Η Διδασκαλία των αρνητικών αριθμών και των πράξεων μεταξύ ρητών στη Β΄ Γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/236080},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Δέσποινα Ρηνιού
TI - Η Διδασκαλία των αρνητικών αριθμών και των πράξεων μεταξύ ρητών στη Β΄ Γυμνασίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 699
EP - 701
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236080
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.