Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στη συγγραφή σχολικών βιβλίων στα Μαθηματικά του Γυμνασίου

Σπύρος Φερεντίνος; Χρυσάνθη Γεώργιαννη; Χάρης Καλλιγάς; Νικηφόρος Μαρκάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 395-404

How to cite

top

Σπύρος Φερεντίνος, et al. "Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στη συγγραφή σχολικών βιβλίων στα Μαθηματικά του Γυμνασίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 395-404. <http://eudml.org/doc/236081>.

@article{ΣπύροςΦερεντίνος1999,
author = {Σπύρος Φερεντίνος, Χρυσάνθη Γεώργιαννη, Χάρης Καλλιγάς, Νικηφόρος Μαρκάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {395-404},
title = {Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στη συγγραφή σχολικών βιβλίων στα Μαθηματικά του Γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/236081},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Σπύρος Φερεντίνος
AU - Χρυσάνθη Γεώργιαννη
AU - Χάρης Καλλιγάς
AU - Νικηφόρος Μαρκάκης
TI - Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στη συγγραφή σχολικών βιβλίων στα Μαθηματικά του Γυμνασίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 395
EP - 404
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236081
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.