Μορφή και περιεχόμενο σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Φ. Καλαβάσης; Ι. Κινικλής; Β. Γιαλαμάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 181-196

How to cite

top

Φ. Καλαβάσης, Ι. Κινικλής, and Β. Γιαλαμάς. "Μορφή και περιεχόμενο σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 181-196. <http://eudml.org/doc/236084>.

@article{Φ1992,
author = {Φ. Καλαβάσης, Ι. Κινικλής, Β. Γιαλαμάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {181-196},
title = {Μορφή και περιεχόμενο σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236084},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Φ. Καλαβάσης
AU - Ι. Κινικλής
AU - Β. Γιαλαμάς
TI - Μορφή και περιεχόμενο σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 181
EP - 196
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236084
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.