Η ικανότητα κατασκευής και ικανότητα επίλυσης μαθηματικού προβλήματος

Φιλίππου Γεώργιος; Ριάνα Θεοδούλου; Κωνσταντίνος Χρίστου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 350-361

How to cite

top

Φιλίππου Γεώργιος, Ριάνα Θεοδούλου, and Κωνσταντίνος Χρίστου. "Η ικανότητα κατασκευής και ικανότητα επίλυσης μαθηματικού προβλήματος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 350-361. <http://eudml.org/doc/236086>.

@article{ΦιλίππουΓεώργιος2000,
author = {Φιλίππου Γεώργιος, Ριάνα Θεοδούλου, Κωνσταντίνος Χρίστου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {350-361},
title = {Η ικανότητα κατασκευής και ικανότητα επίλυσης μαθηματικού προβλήματος},
url = {http://eudml.org/doc/236086},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Φιλίππου Γεώργιος
AU - Ριάνα Θεοδούλου
AU - Κωνσταντίνος Χρίστου
TI - Η ικανότητα κατασκευής και ικανότητα επίλυσης μαθηματικού προβλήματος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 350
EP - 361
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236086
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.