Το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο

Βασίλειος Σάλτας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 464-474

How to cite

top

Βασίλειος Σάλτας. "Το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 464-474. <http://eudml.org/doc/236088>.

@article{ΒασίλειοςΣάλτας1999,
author = {Βασίλειος Σάλτας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {464-474},
title = {Το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο},
url = {http://eudml.org/doc/236088},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Σάλτας
TI - Το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 464
EP - 474
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236088
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.