Η διαισθητική και κριτική σκέψη ως παράγοντες για την άρση του μαθηματικού αναλφαβητισμού

Τηλέμαχος Αυδής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 353-363

How to cite

top

Τηλέμαχος Αυδής. "Η διαισθητική και κριτική σκέψη ως παράγοντες για την άρση του μαθηματικού αναλφαβητισμού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 353-363. <http://eudml.org/doc/236089>.

@article{ΤηλέμαχοςΑυδής2001,
author = {Τηλέμαχος Αυδής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {353-363},
title = {Η διαισθητική και κριτική σκέψη ως παράγοντες για την άρση του μαθηματικού αναλφαβητισμού},
url = {http://eudml.org/doc/236089},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Τηλέμαχος Αυδής
TI - Η διαισθητική και κριτική σκέψη ως παράγοντες για την άρση του μαθηματικού αναλφαβητισμού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 353
EP - 363
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236089
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.