Η ετυμολογία των Μαθηματικών όρων

Ιωάννης Καλογεράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 232-244

How to cite

top

Ιωάννης Καλογεράκης. "Η ετυμολογία των Μαθηματικών όρων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 232-244. <http://eudml.org/doc/236091>.

@article{ΙωάννηςΚαλογεράκης2003,
author = {Ιωάννης Καλογεράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {232-244},
title = {Η ετυμολογία των Μαθηματικών όρων},
url = {http://eudml.org/doc/236091},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Καλογεράκης
TI - Η ετυμολογία των Μαθηματικών όρων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 232
EP - 244
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236091
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.