Τα Μαθηματικά στο Θέατρο: Δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης.

Χρήστος Μηλιώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 328-337

How to cite

top

Χρήστος Μηλιώνης. "Τα Μαθηματικά στο Θέατρο: Δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 328-337. <http://eudml.org/doc/236092>.

@article{ΧρήστοςΜηλιώνης2002,
author = {Χρήστος Μηλιώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {328-337},
title = {Τα Μαθηματικά στο Θέατρο: Δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης.},
url = {http://eudml.org/doc/236092},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Μηλιώνης
TI - Τα Μαθηματικά στο Θέατρο: Δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 328
EP - 337
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236092
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.