Οι σημερινοί μαθητές είναι μαθηματικά αναλφάβητοι ή όχι;

Παναγιώτης Χριστόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 172-178

How to cite

top

Παναγιώτης Χριστόπουλος. "Οι σημερινοί μαθητές είναι μαθηματικά αναλφάβητοι ή όχι;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 172-178. <http://eudml.org/doc/236093>.

@article{ΠαναγιώτηςΧριστόπουλος2001,
author = {Παναγιώτης Χριστόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {172-178},
title = {Οι σημερινοί μαθητές είναι μαθηματικά αναλφάβητοι ή όχι;},
url = {http://eudml.org/doc/236093},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Χριστόπουλος
TI - Οι σημερινοί μαθητές είναι μαθηματικά αναλφάβητοι ή όχι;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 172
EP - 178
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236093
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.