Παίζω και πηδώ μαθαίνω να μετρώ μαθηματικά και κινητικές δραστηριότητες - μια βιωματική προσέγγιση στα πλαίσια της διαθεματικότητας

Ιωάννα Ζαρκατζιά; Βασιλική Μπαρμπούση; Θωμάς Γρυπάρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 200-210

How to cite

top

Ιωάννα Ζαρκατζιά, Βασιλική Μπαρμπούση, and Θωμάς Γρυπάρης. "Παίζω και πηδώ μαθαίνω να μετρώ μαθηματικά και κινητικές δραστηριότητες - μια βιωματική προσέγγιση στα πλαίσια της διαθεματικότητας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 200-210. <http://eudml.org/doc/236094>.

@article{ΙωάνναΖαρκατζιά2003,
author = {Ιωάννα Ζαρκατζιά, Βασιλική Μπαρμπούση, Θωμάς Γρυπάρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {200-210},
title = {Παίζω και πηδώ μαθαίνω να μετρώ μαθηματικά και κινητικές δραστηριότητες - μια βιωματική προσέγγιση στα πλαίσια της διαθεματικότητας},
url = {http://eudml.org/doc/236094},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννα Ζαρκατζιά
AU - Βασιλική Μπαρμπούση
AU - Θωμάς Γρυπάρης
TI - Παίζω και πηδώ μαθαίνω να μετρώ μαθηματικά και κινητικές δραστηριότητες - μια βιωματική προσέγγιση στα πλαίσια της διαθεματικότητας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 200
EP - 210
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236094
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.