Μια πρόταση για την ταξινομία διδακτικών ασκήσεων

ΑΛ. Μαρκέτος; Αθ. Γαγάτσης; Μ. Κατσούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 16-29

How to cite

top

ΑΛ. Μαρκέτος, Αθ. Γαγάτσης, and Μ. Κατσούλου. "Μια πρόταση για την ταξινομία διδακτικών ασκήσεων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 16-29. <http://eudml.org/doc/236095>.

@article{ΑΛ1987,
author = {ΑΛ. Μαρκέτος, Αθ. Γαγάτσης, Μ. Κατσούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {16-29},
title = {Μια πρόταση για την ταξινομία διδακτικών ασκήσεων},
url = {http://eudml.org/doc/236095},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - ΑΛ. Μαρκέτος
AU - Αθ. Γαγάτσης
AU - Μ. Κατσούλου
TI - Μια πρόταση για την ταξινομία διδακτικών ασκήσεων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 16
EP - 29
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236095
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.