Η σημασία της ιστορίας στη διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης.

Φιλίππου Γεώργιος; Αρετή Παναούρα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 151-162

How to cite

top

Φιλίππου Γεώργιος, and Αρετή Παναούρα. "Η σημασία της ιστορίας στη διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 151-162. <http://eudml.org/doc/236098>.

@article{ΦιλίππουΓεώργιος2002,
author = {Φιλίππου Γεώργιος, Αρετή Παναούρα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {151-162},
title = {Η σημασία της ιστορίας στη διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης.},
url = {http://eudml.org/doc/236098},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Φιλίππου Γεώργιος
AU - Αρετή Παναούρα
TI - Η σημασία της ιστορίας στη διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 151
EP - 162
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236098
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.