«Αποχρώσεις του γκρίζου» -Μια εισαγωγή στους Ασαφείς Αριθμούς(Fuzzy Numbers).

Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 666-677

How to cite

top

Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης. "«Αποχρώσεις του γκρίζου» -Μια εισαγωγή στους Ασαφείς Αριθμούς(Fuzzy Numbers).." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 666-677. <http://eudml.org/doc/236099>.

@article{ΒασίλειοςΧατζηφιλιππίδης2002,
author = {Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {666-677},
title = {«Αποχρώσεις του γκρίζου» -Μια εισαγωγή στους Ασαφείς Αριθμούς(Fuzzy Numbers).},
url = {http://eudml.org/doc/236099},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης
TI - «Αποχρώσεις του γκρίζου» -Μια εισαγωγή στους Ασαφείς Αριθμούς(Fuzzy Numbers).
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 666
EP - 677
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236099
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.