Η Ιωνική σκέψη και οι απαρχές της επίστήμης (Η σχολή της Μιλήτου)

Γεώργιος Καρκούλιας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 536-553

How to cite

top

Γεώργιος Καρκούλιας. "Η Ιωνική σκέψη και οι απαρχές της επίστήμης (Η σχολή της Μιλήτου)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 536-553. <http://eudml.org/doc/236101>.

@article{ΓεώργιοςΚαρκούλιας1998,
author = {Γεώργιος Καρκούλιας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {536-553},
title = {Η Ιωνική σκέψη και οι απαρχές της επίστήμης (Η σχολή της Μιλήτου)},
url = {http://eudml.org/doc/236101},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Καρκούλιας
TI - Η Ιωνική σκέψη και οι απαρχές της επίστήμης (Η σχολή της Μιλήτου)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 536
EP - 553
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236101
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.