Ρέκβιεμ για την αναλυτικό-συνθετική μέθοδο στο Λύκειο…και ένα παράθυρο ανοιχτό για τις γεω-μετρικές κατασκευές στο Γυμνάσιο

Τ. Πατρώνης; Γ. Ζάρκος; Δ. Ζαχαριάδης; Σ. Κακοσαίου; Καρακαηδός Γ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 544-556

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, et al. "Ρέκβιεμ για την αναλυτικό-συνθετική μέθοδο στο Λύκειο…και ένα παράθυρο ανοιχτό για τις γεω-μετρικές κατασκευές στο Γυμνάσιο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 544-556. <http://eudml.org/doc/236102>.

@article{Τ2004,
author = {Τ. Πατρώνης, Γ. Ζάρκος, Δ. Ζαχαριάδης, Σ. Κακοσαίου, Καρακαηδός Γ},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {544-556},
title = {Ρέκβιεμ για την αναλυτικό-συνθετική μέθοδο στο Λύκειο…και ένα παράθυρο ανοιχτό για τις γεω-μετρικές κατασκευές στο Γυμνάσιο},
url = {http://eudml.org/doc/236102},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Γ. Ζάρκος
AU - Δ. Ζαχαριάδης
AU - Σ. Κακοσαίου
AU - Καρακαηδός Γ
TI - Ρέκβιεμ για την αναλυτικό-συνθετική μέθοδο στο Λύκειο…και ένα παράθυρο ανοιχτό για τις γεω-μετρικές κατασκευές στο Γυμνάσιο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 544
EP - 556
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236102
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.