Συζήτηση για τη λειτουργία τμημάτων προετοιμασίας Μαθηματικών Διαγωνισμών

Βασίλειος Βισκαδουράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 554-565

How to cite

top

Βασίλειος Βισκαδουράκης. "Συζήτηση για τη λειτουργία τμημάτων προετοιμασίας Μαθηματικών Διαγωνισμών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 554-565. <http://eudml.org/doc/236103>.

@article{ΒασίλειοςΒισκαδουράκης2003,
author = {Βασίλειος Βισκαδουράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {554-565},
title = {Συζήτηση για τη λειτουργία τμημάτων προετοιμασίας Μαθηματικών Διαγωνισμών},
url = {http://eudml.org/doc/236103},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Βισκαδουράκης
TI - Συζήτηση για τη λειτουργία τμημάτων προετοιμασίας Μαθηματικών Διαγωνισμών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 554
EP - 565
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236103
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.