Οι Νέες Τεχνολογίες , η Αληθοφανής Πραγματι-κότητα και η συμβολή τους στην κατανόηση των σχολικών Μαθηματικών

Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 301-313

How to cite

top

Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης. "Οι Νέες Τεχνολογίες , η Αληθοφανής Πραγματι-κότητα και η συμβολή τους στην κατανόηση των σχολικών Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 301-313. <http://eudml.org/doc/236105>.

@article{ΒασίλειοςΧατζηφιλιππίδης2004,
author = {Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {301-313},
title = {Οι Νέες Τεχνολογίες , η Αληθοφανής Πραγματι-κότητα και η συμβολή τους στην κατανόηση των σχολικών Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236105},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Χατζηφιλιππίδης
TI - Οι Νέες Τεχνολογίες , η Αληθοφανής Πραγματι-κότητα και η συμβολή τους στην κατανόηση των σχολικών Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 301
EP - 313
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236105
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.