Πληθυσμιακά Πρότυπα THOMAS MALTHUS PIERRE VERHULST

Ιωάννης Αρετάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 771-775

How to cite

top

Ιωάννης Αρετάκης. "Πληθυσμιακά Πρότυπα THOMAS MALTHUS PIERRE VERHULST." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 771-775. <http://eudml.org/doc/236106>.

@article{ΙωάννηςΑρετάκης2005,
author = {Ιωάννης Αρετάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {771-775},
title = {Πληθυσμιακά Πρότυπα THOMAS MALTHUS PIERRE VERHULST},
url = {http://eudml.org/doc/236106},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Αρετάκης
TI - Πληθυσμιακά Πρότυπα THOMAS MALTHUS PIERRE VERHULST
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 771
EP - 775
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236106
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.