Η διδασκαλία των περί ελαχίστου σαν έκφραση της διδακτικής των μαθηματικών.

Χρίστος Αντ. Κισκύρας; Νίκος Ανδρ. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 371-390

How to cite

top

Χρίστος Αντ. Κισκύρας, and Νίκος Ανδρ. Κισκύρας. "Η διδασκαλία των περί ελαχίστου σαν έκφραση της διδακτικής των μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 371-390. <http://eudml.org/doc/236107>.

@article{ΧρίστοςΑντ1993,
author = {Χρίστος Αντ. Κισκύρας, Νίκος Ανδρ. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {371-390},
title = {Η διδασκαλία των περί ελαχίστου σαν έκφραση της διδακτικής των μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236107},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Χρίστος Αντ. Κισκύρας
AU - Νίκος Ανδρ. Κισκύρας
TI - Η διδασκαλία των περί ελαχίστου σαν έκφραση της διδακτικής των μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 371
EP - 390
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236107
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.