Η εννοιολογική διαμόρφωση της γεωμετρικής γνώσης στην πρακτική του λόγου και η ιδιαιτερότητα της μέσα στην πολλαπλότητα της έννοιας

Δημήτρης Γ. Λιουδάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 412-416

How to cite

top

Δημήτρης Γ. Λιουδάκης. "Η εννοιολογική διαμόρφωση της γεωμετρικής γνώσης στην πρακτική του λόγου και η ιδιαιτερότητα της μέσα στην πολλαπλότητα της έννοιας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 412-416. <http://eudml.org/doc/236108>.

@article{ΔημήτρηςΓ1996,
author = {Δημήτρης Γ. Λιουδάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {412-416},
title = {Η εννοιολογική διαμόρφωση της γεωμετρικής γνώσης στην πρακτική του λόγου και η ιδιαιτερότητα της μέσα στην πολλαπλότητα της έννοιας},
url = {http://eudml.org/doc/236108},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Γ. Λιουδάκης
TI - Η εννοιολογική διαμόρφωση της γεωμετρικής γνώσης στην πρακτική του λόγου και η ιδιαιτερότητα της μέσα στην πολλαπλότητα της έννοιας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 412
EP - 416
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236108
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.