Μαθηματικά, νέα γενιά και κοινωνία

Κερασαρίδης Ιωάννης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 53-69

How to cite

top

Κερασαρίδης Ιωάννης. "Μαθηματικά, νέα γενιά και κοινωνία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 53-69. <http://eudml.org/doc/236109>.

@article{ΚερασαρίδηςΙωάννης1999,
author = {Κερασαρίδης Ιωάννης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {53-69},
title = {Μαθηματικά, νέα γενιά και κοινωνία},
url = {http://eudml.org/doc/236109},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Κερασαρίδης Ιωάννης
TI - Μαθηματικά, νέα γενιά και κοινωνία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 53
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236109
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.