Συνδυαστική 'Μεθοδολογία για την απαρίθμιση στοιχείων συνόλου'

Ελένη Μήτσιου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 247-254

How to cite

top

Ελένη Μήτσιου. "Συνδυαστική "Μεθοδολογία για την απαρίθμιση στοιχείων συνόλου"." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 247-254. <http://eudml.org/doc/236112>.

@article{ΕλένηΜήτσιου1993,
author = {Ελένη Μήτσιου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {247-254},
title = {Συνδυαστική "Μεθοδολογία για την απαρίθμιση στοιχείων συνόλου"},
url = {http://eudml.org/doc/236112},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Ελένη Μήτσιου
TI - Συνδυαστική "Μεθοδολογία για την απαρίθμιση στοιχείων συνόλου"
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 247
EP - 254
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236112
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.