Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις τύπου Sobolev με προσθετικό θόρυβο σε απειροδιάστατους χώρους Hilbert

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος; Κωνσταντίνος Λιάσκος; Ιωάννης Στρατής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 419-429

How to cite

top

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος Λιάσκος, and Ιωάννης Στρατής. "Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις τύπου Sobolev με προσθετικό θόρυβο σε απειροδιάστατους χώρους Hilbert." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 419-429. <http://eudml.org/doc/236115>.

@article{ΑθανάσιοςΓιαννακόπουλος2005,
author = {Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος Λιάσκος, Ιωάννης Στρατής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {419-429},
title = {Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις τύπου Sobolev με προσθετικό θόρυβο σε απειροδιάστατους χώρους Hilbert},
url = {http://eudml.org/doc/236115},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
AU - Κωνσταντίνος Λιάσκος
AU - Ιωάννης Στρατής
TI - Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις τύπου Sobolev με προσθετικό θόρυβο σε απειροδιάστατους χώρους Hilbert
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 419
EP - 429
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236115
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.