Στη διαδρομή απ΄ τα μαθηματικά των λογαριασμών στα μαθηματικά των διαλογισμών όλο κάτι μου υπαγορεύουν λέξεις κι αριθμοί και εγώ πιωμένος μνήμες Αυτά λέω και γράφω

Ηλίας Λογοθέτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 357-367

How to cite

top

Ηλίας Λογοθέτης. "Στη διαδρομή απ΄ τα μαθηματικά των λογαριασμών στα μαθηματικά των διαλογισμών όλο κάτι μου υπαγορεύουν λέξεις κι αριθμοί και εγώ πιωμένος μνήμες Αυτά λέω και γράφω." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 357-367. <http://eudml.org/doc/236117>.

@article{ΗλίαςΛογοθέτης1999,
author = {Ηλίας Λογοθέτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {357-367},
title = {Στη διαδρομή απ΄ τα μαθηματικά των λογαριασμών στα μαθηματικά των διαλογισμών όλο κάτι μου υπαγορεύουν λέξεις κι αριθμοί και εγώ πιωμένος μνήμες Αυτά λέω και γράφω},
url = {http://eudml.org/doc/236117},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Λογοθέτης
TI - Στη διαδρομή απ΄ τα μαθηματικά των λογαριασμών στα μαθηματικά των διαλογισμών όλο κάτι μου υπαγορεύουν λέξεις κι αριθμοί και εγώ πιωμένος μνήμες Αυτά λέω και γράφω
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 357
EP - 367
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236117
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.