Το μαθηματικό οικονομικό υπόδειγμα και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 251-259

How to cite

top

"Το μαθηματικό οικονομικό υπόδειγμα και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 251-259. <http://eudml.org/doc/236118>.

@article{Unknown2000,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {251-259},
title = {Το μαθηματικό οικονομικό υπόδειγμα και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη},
url = {http://eudml.org/doc/236118},
year = {2000},
}

TY - JOUR
TI - Το μαθηματικό οικονομικό υπόδειγμα και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 251
EP - 259
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236118
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.