Τα φύλλα εργασίας στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Ευπραξία Κοθάλη - Κολοκούρη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 503-510

How to cite

top

Ευπραξία Κοθάλη - Κολοκούρη. "Τα φύλλα εργασίας στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 503-510. <http://eudml.org/doc/236119>.

@article{ΕυπραξίαΚοθάλη1993,
author = {Ευπραξία Κοθάλη - Κολοκούρη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {503-510},
title = {Τα φύλλα εργασίας στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236119},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Ευπραξία Κοθάλη - Κολοκούρη
TI - Τα φύλλα εργασίας στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 503
EP - 510
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236119
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.