Στάσεις των μαθητών Εν. Λυκείων και ΤΕΕ για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με φύλλα δραστηριοτήτων

Ευάγγελος Φακούδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 381-391

How to cite

top

Ευάγγελος Φακούδης. "Στάσεις των μαθητών Εν. Λυκείων και ΤΕΕ για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με φύλλα δραστηριοτήτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 381-391. <http://eudml.org/doc/236121>.

@article{ΕυάγγελοςΦακούδης2003,
author = {Ευάγγελος Φακούδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {381-391},
title = {Στάσεις των μαθητών Εν. Λυκείων και ΤΕΕ για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με φύλλα δραστηριοτήτων},
url = {http://eudml.org/doc/236121},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Φακούδης
TI - Στάσεις των μαθητών Εν. Λυκείων και ΤΕΕ για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με φύλλα δραστηριοτήτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 381
EP - 391
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236121
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.