Η αντιμετώπιση πραγματικού προβλήματος με αναδιοργάνωση προϋπαρχόντων εμπειριών και γνώσεων των μαθητών

Σ. Μπακογιάννης; Α. Ζαβός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 361-369

How to cite

top

Σ. Μπακογιάννης, and Α. Ζαβός. "Η αντιμετώπιση πραγματικού προβλήματος με αναδιοργάνωση προϋπαρχόντων εμπειριών και γνώσεων των μαθητών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 361-369. <http://eudml.org/doc/236122>.

@article{Σ1996,
author = {Σ. Μπακογιάννης, Α. Ζαβός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {361-369},
title = {Η αντιμετώπιση πραγματικού προβλήματος με αναδιοργάνωση προϋπαρχόντων εμπειριών και γνώσεων των μαθητών},
url = {http://eudml.org/doc/236122},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Μπακογιάννης
AU - Α. Ζαβός
TI - Η αντιμετώπιση πραγματικού προβλήματος με αναδιοργάνωση προϋπαρχόντων εμπειριών και γνώσεων των μαθητών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 361
EP - 369
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236122
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.