Μερικές απόψεις του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Αλβανίας

Sefedin Xhemalce

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988)

 • Issue: 5, page 85-89

How to cite

top

Sefedin Xhemalce. "Μερικές απόψεις του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Αλβανίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988): 85-89. <http://eudml.org/doc/236123>.

@article{SefedinXhemalce1988,
author = {Sefedin Xhemalce},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {5},
pages = {85-89},
title = {Μερικές απόψεις του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Αλβανίας},
url = {http://eudml.org/doc/236123},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Sefedin Xhemalce
TI - Μερικές απόψεις του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Αλβανίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1988
IS - 5
SP - 85
EP - 89
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236123
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.