Μαθηματικά και τέχνη: Διακοσμητικά σχήματα με χρήση γεωμετρικού λογισμικού.

Τουμάσης Μπάμπης; Τάσος Αρβανίτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 604-617

How to cite

top

Τουμάσης Μπάμπης, and Τάσος Αρβανίτης. "Μαθηματικά και τέχνη: Διακοσμητικά σχήματα με χρήση γεωμετρικού λογισμικού.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 604-617. <http://eudml.org/doc/236124>.

@article{ΤουμάσηςΜπάμπης2002,
author = {Τουμάσης Μπάμπης, Τάσος Αρβανίτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {604-617},
title = {Μαθηματικά και τέχνη: Διακοσμητικά σχήματα με χρήση γεωμετρικού λογισμικού.},
url = {http://eudml.org/doc/236124},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Τουμάσης Μπάμπης
AU - Τάσος Αρβανίτης
TI - Μαθηματικά και τέχνη: Διακοσμητικά σχήματα με χρήση γεωμετρικού λογισμικού.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 604
EP - 617
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236124
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.