Τα Μαθηματικά της βασικής εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας

Μαρία Νικολακάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 282-291

How to cite

top

Μαρία Νικολακάκη. "Τα Μαθηματικά της βασικής εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 282-291. <http://eudml.org/doc/236125>.

@article{ΜαρίαΝικολακάκη2000,
author = {Μαρία Νικολακάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {282-291},
title = {Τα Μαθηματικά της βασικής εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας},
url = {http://eudml.org/doc/236125},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Νικολακάκη
TI - Τα Μαθηματικά της βασικής εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 282
EP - 291
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236125
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.