Επιστημονική σκέψη και Μαθηματικά

Δημήτριος Γ. Λιουδάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 437-447

How to cite

top

Δημήτριος Γ. Λιουδάκης. "Επιστημονική σκέψη και Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 437-447. <http://eudml.org/doc/236126>.

@article{ΔημήτριοςΓ1995,
author = {Δημήτριος Γ. Λιουδάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {437-447},
title = {Επιστημονική σκέψη και Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236126},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Γ. Λιουδάκης
TI - Επιστημονική σκέψη και Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 437
EP - 447
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236126
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.