Παίγνια εκτίναξης πεσσών σε γραφήματα

Σπυρίδων Αντωνακόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 477-489

How to cite

top

Σπυρίδων Αντωνακόπουλος. "Παίγνια εκτίναξης πεσσών σε γραφήματα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 477-489. <http://eudml.org/doc/236127>.

@article{ΣπυρίδωνΑντωνακόπουλος1998,
author = {Σπυρίδων Αντωνακόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {477-489},
title = {Παίγνια εκτίναξης πεσσών σε γραφήματα},
url = {http://eudml.org/doc/236127},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Σπυρίδων Αντωνακόπουλος
TI - Παίγνια εκτίναξης πεσσών σε γραφήματα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 477
EP - 489
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236127
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.