Η συμβολή της διδακτικής των Μαθηματικών στην επεξεργασία της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιστροφή στη σχολική τάξη με ερευνητικές δραστηριότητες

Καλαβάσης Φραγκίσκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 48-55

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος. "Η συμβολή της διδακτικής των Μαθηματικών στην επεξεργασία της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιστροφή στη σχολική τάξη με ερευνητικές δραστηριότητες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 48-55. <http://eudml.org/doc/236128>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος1997,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {48-55},
title = {Η συμβολή της διδακτικής των Μαθηματικών στην επεξεργασία της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιστροφή στη σχολική τάξη με ερευνητικές δραστηριότητες},
url = {http://eudml.org/doc/236128},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
TI - Η συμβολή της διδακτικής των Μαθηματικών στην επεξεργασία της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιστροφή στη σχολική τάξη με ερευνητικές δραστηριότητες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 48
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236128
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.