Τα Μαθηματικά στην μέση Εκπαίδευση

Τρ. Πνευματικός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 365-368

How to cite

top

Τρ. Πνευματικός. "Τα Μαθηματικά στην μέση Εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 365-368. <http://eudml.org/doc/236129>.

@article{Τρ1987,
author = {Τρ. Πνευματικός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {365-368},
title = {Τα Μαθηματικά στην μέση Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236129},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Τρ. Πνευματικός
TI - Τα Μαθηματικά στην μέση Εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 365
EP - 368
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236129
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.